ความเสี่ยงคืออะไร?

ในด้านการเงิน ความเสี่ยงหมายถึงโอกาสที่การลงทุนที่ท่านได้เลือกอาจไม่สามารถให้ผลลัพธ์ตามที่ท่านคาดหวังได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนน้อยลงกว่าที่หวังไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน

ความเสี่ยงตลาด

ความเสี่ยงตลาดเป็นโอกสที่สินทรัพย์ในครอบครองของท่านขาดทุนอันเนื่องมาจากความผันผวนของปัจจัยความเสี่ยงของตลาด ต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบของตลาดที่มักมีความผันผวนและกดดันราคา โดยทั่วไป ปัจจัยเสี่ยงหลักของตลาดประกอบด้วย:
ราคาหุ้น
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาโภคภัณฑ์

ปัจจัยหลักทั้งสี่ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดมากที่สุด

ความเสี่ยงสภาพคล่อง

ความเสี่ยงสภาพคล่อง

ปัญหานี้พบได้ทั่วไปในตลาดเกิดใหม่หรือมีปริมาณซื้อขายต่ำและแบ่งออกเป็นสองประเภท:

สิ่งนี้แสดงถึงผลการดำเนินการของตลาดหุ้นในประเทศนั้นที่สะท้อนความรู้สึกของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นในตลาด ยกตัวอย่าง FTSE 100 เป็นตัวแทนบริษัทขนาดใหญ่ 100 (หรือประมาณ 100) แห่งในสหราชอาณาจักรที่มีในตลาดหุ้นลอนดอนหรือ the London Stock Exchange (LSE)

สิ่งนี้หมายถึงความสามารถในการบรรลุข้อปฏิบัติทางการเงินโดยเร็วที่สุด ความเสี่ยงของสภาพคล่องเงินทุนหมายถึงโอกาสที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด (อาทิ ธนาคาร) ไม่มีเงินทุนในการกำหนดข้อปฏิบัติได้ในทันที

สภาพคล่องเงินทุนมักจะนำไปใช้ในตลาดที่มีการซื้อขายสินทรัพย์ในปริมาณที่สูงหรือสินทรัพย์มีมูลค่าสูง (อาทิ ตลาดอสังหาริมทรัพย์)